Audit ANO, ale jen za rok 2018

Přesně takto si část zastupitelů společně se starostou obce schválilo usnesení. Na otázku, z jakého důvodu nechtějí provést audit hospodaření obce se zaměřením na sestavování a čerpání rozpočtu za předchozí dva roky, když právě v tomto období došlo prokazatelně k opakovanému porušování zákona ze strany vedení obce, nikdo neodpověděl. Pouze bývalý starosta Kappel konstatoval, že k žádnému pochybení nedošlo. Což je v přímém rozporu s vyjádřením Ministerstva vnitra, které na nezákonné postupy obce upozornilo.

Je tedy více než jasné, že obava i nově zvoleného vedení obce z provedení auditu za dobu, kdy došlo k rekonstrukci Spolkového domu a výstavbě multifunkčního hřiště trvá.

Nový starosta Jan Krejčí je pro provedení auditu jen za rok 2018, ale ani po třech měsících nebyl schopen zastupitelstvu obce předložit kompletní nabídky od oslovených auditorských společností. Nemluvě o skutečnosti, že mu byl uložen úkol předložit min. tři takové nabídky (předložil pouze dvě). Bez zajímavosti není ani fakt, že tyto dvě předložené nabídky se lišily v řádu 300%, což je pozoruhodné, když mělo být stejné zadání.

Z posledního jednání zastupitelstva obce dokonce vyplynulo, že nový audit by měl být totožný v rozsahu, který provádí Středočeský kraj, každý rok zdarma. V tomto okamžiku zcela postrádám logiku takového auditu. Proto jsem navrhl, aby se do dalšího jednání zastupitelstva sešel Finanční výbor společně se starostou a osloveným auditorem a vyjasnili si požadavky a rozsah spolupráce.

Budeme čekat, jak celá situace okolo auditu dopadne, a co vůbec bude cílem auditu.  

Máme nové vedení obce

Dosavadní místostarosta Jan Krejčí je novým starostou obce Dobřejovice. A noví jsou i dva neuvolnění místostarostové – Pavel Brotánek a Martin Čmolík. Tři funkce, z nichž jedna je zcela nová (dosud stáli v čele obce starosta a jeden místostarosta), si mezi sebou rozdělilo pět lidí. Konkrétně Jiří Kappel, Jan Krejčí, Pavel Brotánek a Zbyněk Kudláček (všichni z kandidátky SNK Dobřejovice občanům) a Martin Čmolík (Nezávislí za Dobřejovice). Zbylí tři zastupitelé Martin Sklenář a Pavla Mikušková (SNK Moderní Dobřejovice) a Libor Stárek (Nezávislí za Dobřejovice) byli postaveni před hotovu věc.

K volbě nového vedení Dobřejovic došlo poté, co na konci minulého roku rezignoval na svou funkci starosta Jiří Kappel. Ukázalo se totiž, že bez vědomí ostatních zastupitelů, ale jejich jménem (respektive jménem obce) se připojil k napadení výsledku referenda o plánované výstavbě betonárny. To poslal, sám za sebe, na Krajský soud v Praze jeho tehdejší zástupce Jan Krejčí.

Jednání o novém vedení obce bylo nedůstojné. Hráli to na nás, jako že se dopředu nedohodli, oba noví místostarostové tvrdili, že o svých nominacích nevěděli, a na otázku, co budou mít ve svých funkcích v péči, nedokázali odpovědět. Nikdo z nich nedokázal ani vysvětlit, proč musí obec mít najednou místo jednoho místostarosty dva, a proč tedy budou muset obyvatelé Dobřejovic zaplatit na jejich odměny o desítky tisíc korun více než dosud.

Navrhoval jsme, aby bývalý starosta Kappel, který zůstává zastupitelem a dostane nyní tři platy navíc jako odchodné, po dobu těchto tří měsíců byl novému starostovi nápomocný. A po uplynutí této doby by se ukázalo, kolik vlastně místostarostů a na co bude obec potřebovat. A ještě by se tím ušetřily nemalé peníze. „Funkci jsem předal sepsaným protokolem a nemám povinnost tu další tři měsíce pracovat,“ reagoval Jiří Kappel.

Strach z auditu rekonstrukce Spolkového domu a hřiště?

Ano, přesně taková je otázka s ohledem na skutečnost, že ani na druhý pokus neschválilo zastupitelstvo obce můj návrh na jeho provedení. Přestože finanční prostředky na tuto akci nebyly prokazatelně čerpány v souladu s platnou legislativou a Ministerstvo vnitra označila smlouvy s dodavateli na rekonstrukci Spolkového domu za neplatné nechce většina zastupitelů provést tuto interní kontrolu (proti: Kappel, zdržel se: Krejčí, Čmolík, Brotánek). 

Cílem je, aby obec Dobřejovice měla vlastního auditora, který bude provádět nejen závěrečný (povinnost ze zákona), ale i průběžný audit hospodaření obce. Přínosem pro obec by bylo i to, že tento auditor nejen kontroluje, ale především vede zaměstnance obecního úřadu včetně konzultací.

Zde je předložený (neschválený) návrh usnesení:

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo obce pověřuje Finanční výbor k výběru auditora s prokázanými zkušenostmi v oblasti auditů obcí, který provede audit v následujících oblastech:

a) dodržování zákonných postupů při sestavování, zveřejňování a čerpání rozpočtu obce Dobřejovice (dle platné legislativy)

b) kontrolu postupu při rekonstrukci Spolkového domu a Multifunkčního hřiště, výběr dodavatele, kontrolu dodavatelských smluv, jejich zadání a plnění.

c) kontrolu čerpání všech finančních prostředků souvisejících s rekonstrukcí Spolkového domu a výstavbou Multifunkčního hřiště včetně kontroly zaúčtování s cílem předložit zastupitelstvu obce celkovou částku za tento projekt.

2. Zastupitelstvo obce ukládá Finančnímu výboru přípravu kompletního zadání pro vybraného auditora a předložení tohoto zadání a vybraného auditora ke schválení nejpozději na březnovém jednání zastupitelstva obce. 

Rezignace starosty Kappela k 2.1.2018 je neplatná

Dle stanoviska Ministerstva vnitra (dozorového orgánu) 2018-12119 Rezignace starosty.pdf (603883) je jediným platným datem rezignace dnes již bývalého starosty J. Kappela datum 31.12.2017.

Protože si byl J. Kappel plně vědom změny legislativy k 1.1.2018, byl si i vědom, jaké důsledky změna termínu rezignace na 2.1.2018 pro něho bude mít. Asi vás nepřekvapí, že pouhým posunutím rezignace o dva dny by se bývalý starosta obohatil na úkor obecní pokladny o více jak 68 000,- Kč. Tato částka vychází ze zvýšení mzdy od 1.1.2018 a zvýšení počtu měsíců pro výpočet odchodného (v tomto případě o jeden měsíc). I tak bude muset obec zaplatit bývalému starostovi odměnu ve výši 3 měsíců v celkové výši více než 135 000,- Kč.

Zde je přehled výpočtu dle platnosti data rezignace:

Základní informace k datu rezignace 31.12.2017:

Počet obyvatel k 1.1.2017 dle Českého statistického úřadu: 1 113

Mzda starosty obce k 31.12.2017: 45 293,- (30 406 + 14 455 + 2x216) - bez odvodu pojištění

Odměna: 135 879,- (3 x 45 293)

Poznámka:

platná právní úprava ke dni 31.12.2017 ustanovení §75 odst.4 zákona č. 128/2000 Sb.:

- Uvolněnému členu zastupitelstva obce a neuvolněnému členu zastupitelstva

obce, kteří vykonávali funkci starosty nebo místostarosty, za niž náleží měsíční

odměna, a byli z této funkce odvoláni nebo se jí vzdali, bude tato odměna

poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z

funkce.

 

Základní informace k datu rezignace 2.1.2018:

Počet obyvatel k 1.1.2018 odhad: 1 001 - 3 000

Mzda starosty obce k 1.1.2018: 51 135,- (pevně stanovená částka naří. vlády 318/2017) + 5 842,-

Odchodné: 204 540,- (1 + 3 x 51 135)

Poznámka:

platná právní úprava ke dni 1.1.2018 ustanovení §77 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb.:

- Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému členovi zastupitelstva obce, kteří byli v průběhu funkčního období odvoláni nebo se vzdali funkce, poskytne obec odchodné, pokud jim ke dni odvolání nebo vzdání se funkce náležela odměna.

ve spojení s ustanovením §78 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb.:

- Odchodné se stanoví ve výši odměny, která členovi zastupitelstva obce náležela za měsíc ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce nebo ke dni odvolání nebo vzdání se funkce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce. Do rozhodné doby podle věty první se započte i doba, po kterou člen zastupitelstva obce podle § 77 odst. 3 nebo 4 do opětovného zvolení do funkce nevykonával funkci uvolněného člena zastupitelstva obce nebo funkci neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty.

České štěrkopísky a obce Čavyně, Věrovany, Keblice

aneb Obce v Čechách a na Moravě obchází strašidlo

Další případy, jak podniká a spolupracuje s obcemi společnost p. Jampílka České Štěrkopísky. Jen jestli si uvědomují p. Kappel a Krejčí s kým se rozhodli spolupracovat a koho stále hájí.

Odkaz na videa z archivu České televize:

Nedej se PLUS ze dne 22.6.2014: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/214562248410011-dalsi-piskovny-v-nive-moravy

Nedej se ze dne 8.6.2014: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/214562248410009-sterkopisky-rozkol-v-cavyni

Rezignace starosty Kappela k 31.12.2017 se nekonala!

Podle všeho nám pan Kappel rezignoval už na začátku roku 2017 (dle dokumentu, jehož kopii mi dnes předal p. Krejčí na OU), jen s ohlášením a předáním na obec nepospíchal :-). Nebo, že by se snažil zbavit zodpovědnosti za kroky, které za obec učinil v roce 2017? 

V každém případě odpovědnost p. Kappela a p. Krejčího za podporu výstavby Betonárny Dobřejovice a jejich další kroky proti vůli občanů v této věci jim už nikdo  upřít nemůže.

Pravdou je, že na nový rok se těžko zvyká a mnozí z nás (včetně mne) děláme v prvních dnech stejnou chybu, když uvádíme ještě starý rok. Věřím, že se jedná právě o tuto chybu, kterou lze napravit. To co už není samo sebou je, že rezignace nebyla učiněna k 31.12.2017, jak ji p. Kappel avizoval, ale až k 2.1.2018!!! Otázkou je, co změna data rezignace bude stát obecní pokladnu...

Krajský soud v Praze zamítl návrh místostarosty Krejčího!!!

Dne 27.11.2017 vydal Krajský soud v Praze Usnesení, ve kterém zamítá návrh místostarosty Jana Krejčího na vyslovení neplatnosti rozhodnutí v místním referendu ohledně Betonárny.

Tím potvrdil platnost výsledku referenda!!!

STAROSTA J.KAPPEL OZNÁMIL REZIGNACI

Poté, co zastupitelstvo obce neschválilo návrh na odvolání starosty obce, kdy pro odvolání byli 3 zastupitelé, proti 1 a 4 se zdrželi, oznámil starosta obce svou rezignaci na funkci starosty obce k 31.12.2017 s opravdu zvláštním odůvodněním. Kdo by však očekával alespoň "kapku" sebereflexe bude asi zklamán.

Zde je možné si odůvodnění poslechnout: Oznámení rezignace starosty Kappela.mp3 (1120965)

Je třeba zmínit a vzhledem ke zkušenostem s p. Kappelem, můžeme očekávat, že si to p. Kappel ještě rozmyslí, neboť se jedná pouze o oznámení.

„Zaplať pánbůh, že se vás zbavím,“ řekl rezignující starosta Dobřejovic. Zastupitelé mu zatleskali.

Místostarosta J. Krejčí napadl referendum

Jan Krejčí (stávající místostarosta) napadl u Krajského soudu v Praze místní referendum. Starosta J. Kappel bez souhlasu a vědomí zastupitelstva odeslal soudu vyjádření za obec Dobřejovice;

"Celkově potvrzuji, že údaje uvedené navrhovatelem odpovídají skutečnosti. Plně se ztotožňuji i s jeho návrhem, aby rozhodnutí přijaté v místním referendu bylo prohlášeno za neplatné".

Zastupitelstvo obce narozdíl od starosty a místostarosty respektuje výsledek referenda a schválilo usnesením odeslání vyjádření na Krajský soud, kde nesouhlasí s vyjádřením starosty!!!

 

České štěrkopísky p. Jampílka a jeho kauzy

Video opravdu stojí za shlédnutí až do konce!

Podobnost rozhodně není čistě náhodná. Věrovany, Keblice, Vodňany a nyní Dobřejovice ... , kdo bude další?

Kdo u nás napadne platnost referenda? Že by sám starosta obce Jiří Kappel? 

Starosta Kappel zvažuje napadnutí referenda!

Dnešní článek MF Dnes 30.10.2017 ke stažení zde: mf-dnes-stredni-cechy-2017-10-30-strana-14.pdf (216441)

 

VÝSLEDEK MÍSTNÍHO REFERENDA

Vážení sousedé a spoluobčané,

Velice si vážím toho, že jste si našli čas a vyjádřili jste se v místním referendu k plánované stavbě betonárny v naší obci (bylo Vás 483 z celkových 698 oprávněných voličů v obci) . Výsledkem referenda je, že 

"Občané obce Dobřejovice si betonárnu v obci nepřejí!!!!"

Rád bych poděkoval i všem, kteří neúnavně pomáhali při objektivním informování veřejnosti.
 
Zde je výsledek:

Zastrašování obyvatel

Včera tj. 18.10.2017 byl do schránek občanů obce roznesen dopis p. Kappela a p. Krejčího Dopis K-K 18102017.pdf (1464207), kde v závěru první a na druhé straně dopisu citují část smlouvy se společností České štěrkopísky s.r.o. a úmyslně zastrašují obyvatele obce tím, že obec bude muset platit milionové škody za neplnění této smlouvy!!! 

Zde je celé znění platné smlouvy Smlouva Č. štěrkopísky 20022017.pdf (1222992) ,které jsem si dnes vyžádal na OU, a ze které je zřejmé, že nebyla podepsána v červnu t.r. (jak uvádí pisatelé), ale přdevším obsahuje bod 2.2.:

Obec nenese žádnou odpovědnost, pokud výsledek procesů a řízení, uvedených v předchozím čl. 2.1.1 a 2.1.2 této smlouvy bude pro záměr nepříznivý (např. z důvodu nesplnění požadavků platných právních předpisů či dotčených orgánů státní správy).   

 
Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná ze strany p. Kappela a p. Krejčího o snahu ovlivnit svobodné rozhodování občanů v místním referendu formou zastrašování.
 
Místní referendum je zákonná možnost vyjádření názoru občanů a jeho výsledek je  pro zastupitelstvo obce závazný. Zároveň není možné považovat svobodné vyjádření veřejnosti v místním referendu, jako maření uzavřené smlouvy.

MÍSTNÍ REFERENDUM - BETONÁRNA

Vážení sousedé a spoluobčané,

blíží se datum (20. -21.10.2017)  a tedy i hlasování v místním referendu, ve kterém budete moci svobodně rozhodnout, zda má obec Dobřejovice učinit všechny kroky, aby zabránila výstavbě betonárny!

Pokud nesouhlasíte s výstavbou betonárny v naší obci zaškrtněte na hlasovacím lístku ANO.

Zde Vám přináším důležité informace o konání místního referenda:

Termín konání: pátek 20.10.2017 v čase 14,00 - 22,00

                            sobota 21.10.2017 v čase 8,00 - 14,00

Místo konání: Volební místnost na Obecním úřadě (1.patro)

Hlasovací lístky: Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, neobdržíte hlasovací lístek do své poštovní schránky, ale hlasovací lístek Vám bude vydán až ve volební místnosti.

Možnost hlasovat v místním referendu má každý občan obce, je-li starší 18ti let, je v obci hlášen k trvalému pobytu, a který se prokáže platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas).

K platnosti a závaznosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných voličů. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina voličů, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných voličů v obci.

Z výše uvedeného je zřejmé, že každý jeden hlas je důležitý!

Otázka položená v místním referendu:

Souhlasíte s tím, aby obec Dobřejovice bezodkladně podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě betonárny v katastrálním území obce Dobřejovice?

Přijďte a rozhodněte o budoucí kvalitě života v Dobřejovicích!

Reference Prahy 20 - Horní Počernice 

Aneb, jak to funguje v praxi. 

Jak jste byli informováni SMS, objevil se na internetových stránkách obce dopis Reference Prahy 20 - Horní Počernice k betonárce podepsaný starostkou Horních Počernic Reference Prahy 20 k betonárce.jpg (549842).

Nezbývá mi než poděkovat p. Kappelovi za opravdu názorný příklad postupu investora betonárny v návaznosti na to, z čeho mají občané naší obce oprávněné obavy.

        I.            Betonárna Horní Počernice má kapacitu výroby 40 m3 za hodinu (tj. méně než polovina té co má stát u nás), tak v době záměru výstavby uvedla odhad výroby 9 000 m3 za rok. V roce 2008 požádala o navýšení výroby se stávající technologií a na původní rozloze na 105 000 m3 (tedy 11 x vyšší)!!! PHA526_zjistovaci řízení.pdf (3226751) A světe div se, i při 11ti násobném zvýšení výrobní kapacity nebyl dále posuzován vliv na životní prostředí. Krásný příklad, jak obejít proces EIA a po postavení betonárny si navýšit kapacitu výroby z odhadovaných 5% na reálných  55%. Malý výpočet při stejných číslech je, že v našem případě by se jednalo o nárůst z 15 000 m3 za rok, na 165 000 m3 za rok což už nejsou desítky, ale stovky nákladních aut denně a  spotřeba podzemní vody v desítkách tisíc m3!!! Ještě více zvláštní je, že se záměrem rozšíření výrobní kapacity betonárny (ve zjišťovacím řízení) sama městská část Praha 20 nesouhlasila, a nyní nám dává referenci.

      II.            K dopravě z betonárny v Horních Počernicích snad jen tolik, že možnost vjezdu míchaček do Horních Počernic po ulici Ve Žlíbku je zcela nemožná z důvodu nízkého podjezdu železniční tratě. Z tohoto důvodu je doprava řešena výhradně na/z exitu 3. dálnice D10.

    III.            Umístění betonárny Horní Počernice je (na rozdíl od té plánované u nás) v obrovském technologickém parku (bývalý areál vojenských staveb) mezi několika desítkami výrobních a skladových hal. Okolní výstavba je chráněna především množstvím hal, ale také železniční tratí.

V kontextu těchto informací se totiž dopis paní starostky dostává do poněkud jiného světla.

Dopis p. Zemana - starosty obce Herink? 

Nebo jen vyjádření osobního názoru ? 

Jak jste byli informováni SMS, objevil se na internetových stránkách obce dopis p. Karla Zemana (starosty obce Herink) K. Zeman - Dopis 04102017.pdf (36344). Vzhledem k přátelství p. Zemana s p. Kappelem, a po osobním setkání s p. Zemanem dne 9.10.2017 mi nezbývá než se domnívat, že tento dopis vznikl především z důvodu, aby vystrašil obyvatele obce Dobřejovice před hlasováním v místním referendu ohledně betonárny. 

Je třeba zmínit, že dokument není na hlavičkovém papíře obce Herink, není opatřen razítkem a ani není připojeno pověření zastupitelstva obce Herink k tomuto dopisu. Z tohoto důvodu lze považovat tento dopis, pouze jako vyjádření osobního názoru p. Zemana. 

Reakce M. Sklenáře na dopis p. Zemana Reakce na dopis p. Zemana.pdf (470652)

Pokud si pozorně prostudujete platný Územní plán obce Herink (ÚP obce Herink.pdf (1724837), tak zjistíte, že betonárnu v této lokalitě (okolo obalovny) bude jen velmi těžké, ba i nemožné postavit. Z mého pohledu se jedná o další z řady kroků, které p. Kappel a p. Krejčí dělají proto, aby byla betonárna postavena. 

Požádal jsem o uveřejnění mé reakce na dopis p. Zemana na stránkách obce a poslání upozornění sms občanům, tak jak tomu bylo v době vyvěšení dopisu p. Zemana. Zatím z OU bez odpovědi ... 

 

Neověřený zápis z 34. jednání zastupitelstva

Jak jste si mohli všimnout na úřední desce OU a na stránkách obce je uveřejněn zápis, který není podepsán ani jedním z ověřovatelů. Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá: oba zastupitelstvem zvolení ověřovatelé nesouhlasí se zněním zápisu, navrhli úpravy, ale p. Kappel je z větší části neakceptoval! 

Zde je mé vyjádření, jako ověřovatele zápisu, které jsem žádal uveřejnit společně se zápisem M. Sklenář -Vjádření k 34. zápisu ZO.pdf (360848) . 

Proč není uveřejněno stanovisko ověřovatele zápisu u zápisu? Důvod je také jednoduchý, protože si to pan Kappel prostě nepřeje. 

Jak je možné, že nepředložil tištěný zápis k ověření ověřovateli? Prostě jen proto, že když on nechce tak nemusí, a to i s vědomím, že porušuje usnesení zastupitelstva obce.

Co dodat? Snad jen to, že se p. Kappel stále velmi aktivně snaží zvrátit většinové rozhodnutí (usnesení) zastupitelstva obce uspořádat místní referendum, kdy podal podnět Kontrolnímu výboru k prošetření zda přijaté usnesení o konání místního referenda je v souladu s Jednacím řádem a dalšími zákony. 

Jak píše p. Kappel ve svém článku v Dobřejovickém zpravodaji - Zprávy ze zastupitelstva; "Takže uvidíme, zda nedojde ještě k nějakým překvapením", je zřejmé, že 35. jednání zastupitelstva obce, které se koná 19.10.2017 od 18,00, tedy pouhý jeden den před plánovanými volbami do Poslanecké sněmovny a místním refrendem bude ještě velmi důležité!!!

REFERENDUM

A jak by měl vypadat hlasovací lístek v místním referendu občana, který nesouhlasí s výstavbou betonárny:

Znění REFERENDA

"Souhlasíte s tím, aby obec Dobřejovice bezodkladně podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě betonárny v katastrálním území obce Dobřejovice? "

 

ANO - Nechci betonárnu (nebude možné ji postavit)

NE - Chci betonárnu (bude ji možné  postavit)

Dobřejovice v deníku Právo

26.9.2017 - V deníku PRÁVO vyšel článek týkající se naší obce a referenda o betonárce.
... celý článek zde: PRÁVO 26092017.jpg (206,6 kB)
 
22.9.2017 - Včerejší jednání ZO, které trvalo 3 a 3/4 hodiny přineslo požadovaný výsledek. Přes všechny obstrukce ze strany p. Kappela (starosty) a p. Krejčího (místostarosty) se podařilo na druhý pokus zajistit dostatečný počet hlasů zastupitelstva pro vyhlášení Místního referenda k otázce výstavby betonárny v Dobřejovicích.
Všichni se tedy budeme moci svobodně rozhodnout zda v obci betonárnu chceme, nebo ne v rámci místního referenda, které se bude konat 20 -21.října.2017, tedy v termínu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR!!!
Děkuji všem, kteří si našli čas a účastnili se jednání ZO a všem přátelům, kteří pomohli sbírat podpisy pod návrh referenda. 
Zde jsou odkazy na videa z 34. jednání zastupitelstva:
 
Bod č.12 jednání - Referendum Betonárna Dobřejovice
 
Před I. hlasováním, jeho průběh a následná disukze
 
I. hlasování o vyhlášení referenda
 
II. hlasování o vyhlášení referenda
 

18.9.2017 - Vážení spoluobčané,

jak již většina z Vás ví od neděle 17.9.2017 probíhá sběr podpisů pod návrh na vyhlášení místního referenda (celé znění: Návrh na konání místního referenda - Betonárna sken.pdf (660490)) k výstavbě BETONÁRNY v Dobřejovicích.

Aby mohl být návrh na vyhlášení místního referenda podán je třeba doložit podpisy 30% oprávněných osob (v obci do 3 000 obyvatel). 
Pokud s návrhem na vyhlášení místního referenda souhlasíte a rádi byste jej podpesali, zavolejte na mé číslo 774 842 153, nebo přijďte podepsat do prodejny kol BIKESTRIKE v Dobřejovicích (na návsi).
 

PETICE

"NE výstavbě Betonárny Dobřejovice"
 
Na základě četných ohlasů proti výstavbě betonárny v naší obci z řad občanů a obyvatel se spolek Moderní Dobřejovice rozhodl uspořádat Petici (celé znění: Petice Betonárna.pdf (681190)), jejíž cílem je přimět zastupitelstvo obce, aby zabránilo výstavbě betonárny tím, že vyřadí z právě probíhající změny č.2 ÚP úpravu využití pozemku č.759 z VD (drobná a řemeslná výroba a skladování) na VS (výroba a skladování). Tím by zcela znemožnila výstavbu betonárny!!!
ANO, opravdu jen tak málo stačí k tomu, aby se betonárna nemohla v naší obci postavit. Petice bude předložena zastupitelstvu obce na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 21.9.2017 od 18,00. Přijďte a podpořte své stanovisko k celé věci přímo na veřejném jednání zastupitelstva.
I tento dokument můžete podepsat do čtvrtka 21.9.2017 do 14,00 v prodejně kol BIKESTRIKE v Dobřejovicích.

BETONÁRNA v Dobřejovicích

10.09.2017 11:15

Opravdu chceme BETONÁRNU v obci?

10.09.2017 09:58

Na základě dopisu, který dostali občané obce Dobřejovice, jehož znění naleznete i zde, přináším podklady k faktům uvedených v dopise.

1. Dopis ze dne 9.9.2017 - Opravdu chceme BETONÁRNU v obci?

Opravdu chceme BETONÁRNU v obci FINAL.pdf (861550)

 

2. Dokumentace - Oznámení záměru dle zákona o posuzování vlivu na ŽP vč. příloh

Oznámení záměru tisk Betonárna Dobřejovice.pdf (8794631)

Příloha č. 1 - Akustická expertiza - příloha.pdf (349385)
Příloha č. 1 - Akustická expertiza.pdf (2552953)
Příloha č. 2 - Rozptylová studie.pdf (2783133)
Příloha č. 3 - Hodnocení vlivu na veřejné zdraví.pdf (1834814)
Příloha č. 4 - Hydrogeologický posudek.pdf (6655160)
 

3. Plátný Územní plán obce Dobřejovice s vyznačením území pro plánovanou stavbu betonárny

Platný ÚP s vyznačením místa betonárny.pdf (4910448)

 

4. Informace o kapacitě výrobního zařízení (dle dodavatele zařízení)

exhibitor_24759.pdf (2405475)

Jestliže je plánována výstavba betonárny s možným výkonem 80 - 104m3 za hodinu a v dokumentu investor uvádí 60m3 za den, vychází z toho, že plánuje vyrábět pouze cca 3/4 hod. za den! 

 

5. Okolní obce nesouhlasí s výstavbou

a) Zápis z jednání ZO obce Herink ze dne 22.3.2016 - usnesení č.3/2016/8 Herink - Zapis_3_2016.pdf (453133)

b) Zápis z jednání ZO obce Modletice ze dne 19.10.2016 - usnesení č.7/11/2016 Modletice - Zápis zastupitelstva c. 11-2016 19.10.2016.pdf (80672)

c) Vyjádření obce Jesenice k záměru ze dne 7.8.2017 Vyjádření obce Jesenice ze dne 7.8.2017.pdf (1146750)

 

6. Bonita půdy dle VÚMOP - ocharana zemědělského půdního fondu

7. Volební program před volbami do ZO v říjnu 2014

ing. Jiří Kappel, Jan Krejčí, Bc. Zbyněk Kudláček, Ing. Pavel Brotánek, JUDr. Petr Těšík (stávající zastupitelé) uvádí jako bod 1. svého programu "Dobřejovice občanům":

- Při případných změnách územního plánu nepřipustit další rozšiřování ploch pro stavby domů a objektů zatěžujících životní prostředí a současně usilovat o zamezení megalomanských staveb v bezprostřední blízkosti obce s cílem dále nezvyšovat dopravní, hlukové a prachové zatížení obce. Dobřejovice občanům 2014.pdf (924486)

Doufejme, že stávající zastupitelé dostojí svých předvolebních slibů, jako v dalších bodech svého programu a zabrání svým hlasováním výstavbě Betonárny v Dobřejovicích. Zatím však hlasují zcela opačně!

8. Informace ke "stejnému" projektu, který se řeší v 7 km vzdálené obci Všechromy, kde investor Betonárny Dobřejovice plánuje postavit další betonárnu.

Vyjadreni verejnosti k dokumentaci - kapacita.pdf (35869)

Vyjadreni verejnosti k dokumentaci - komplet.pdf (3073956)

Vyjadreni_verejnosti Betonárna Všechromy.pdf (2425800)

 

 

Vážení návštěvníci,

vítám Vás na stránkách dobrejovicebezcenzury.cz, zde máte možnost dozvědět se mnoho upřesňujících informací z dění v obci, a zároveň máte možnost se k tématům otevřeně vyjádřit v rámci diskuse.

K založení těchto stránek mne vedla především skutečnost, že jsou v zápisech z jednání zastupitelstva obce uváděny nepravdivé a zavádějící informace a tyto jsou následně uveřejňovány i v Dobřejovickém zpravodaji (dále jen DZ). Bohužel mé pokusy uveřejnit v DZ reakce na nepravdy byly ze strany redakční rady (za účasti starosty obce) vyhodnoceny, jako nevhodné k uveřejnění, přestože jsem neporušil žádné z platných pravidel pro vydávání DZ. Snad poslední pomyslnou kapkou v této situaci je návrh redakční rady podporovaný částí zastupitelů a starostou obce na omezení možnosti vyjadřování zastupitelů v DZ mimo témata, která určí redakční rada (viz. usnesení zastupitelstva obce č. 2015/15/04 bod e.). 

Na těchto stránkách budete mít možnost poslechnout si audio záznamy z jednání zastupitelstva obce (dále jen ZO) a posoudit míru objektivnosti informací podávaných v zápisech z jednání ZO.

V případě, že budete mít jakékoli dotazy, náměty a připomínky neváhejte mne kontaktovat.

Martin Sklenář - zastupitel obce Dobřejovice

Vyjádřete svůj názor k Betonárně u nás v obci

Datum 20.09.2021

Vložil CraigemIle

Titulek Try ours bodyrub massage in Manhattan

Odpovědět

[b][url=https://body-rub.manhattan-massage.com/]upscale body rub nyc[/url][/b]
Wish you feel memorable emotions ? Tired of work ? How about to have a rest and massage ? We invite you to visit massage salon in West Village.

Where can be ordered Thai massage in salons Midwood.

Massage periosteal performed masseurs
, their possibly meet by coming to our club . Girls are attractive slim figures and appearance . You always have the opportunity experience for yourself aesthetic satisfaction, just looking at them.

Our salon works around the clock .
Running massage Thai without intimate actions , what make it safe. Spa in Clinton Hill comply with rules hygiene , use disposable personal items .In the cabin vibration massage you acquire not so much massage but also opportunity relax to body and to soul.
Also our staff store your personal privacy: on the matter what way in particular you prefer to spend free time, not will know no person.
Massage in spa Windsor Terrace possibly attend people from 21 years. By calling to the salon by phone, you can sign up for necessary day and time . Spa Salon with great pleasure will welcome you.

Datum 16.09.2021

Vložil navalnyinjergy

Titulek Запрещено ли регистрироваться умное голосование

Odpovědět

Значение представленной стратегии подрезать крылья власти Единой России, а не гарантировать успех любого другого общественно-политического движения.
Значение представленной стратегии подрезать крылья власти Путина и его партии, а абсолютно не заручиться успех какого либо другого общественно-политического движения.
Сегодня Алексей Навальный пребывает в тюрьме, и его собственное политическое движение заявлено "противозаконна", потому оно не имеет права действовать в России.
А ряд его последователей приехал в другую страну, и они конечно все еще работают над списками умного голосования на грядущих выборах.
Скажем, когда у коммуниста намного больше шансов победить избирательный округ, следует отдать голос за него, если вы лично этого не жаждете.


[url=https://navalny-team.com/]умное голосование навального[/url]

Aktuality

Strach z auditu rekonstrukce Spolkového domu a hřiště?

12.02.2018 17:55
Ano, přesně taková je otázka s ohledem na skutečnost, že ani na druhý pokus neschválilo...

Rezignace starosty Kappela k 2.1.2018 je neplatná

12.02.2018 17:20
  Dle stanoviska Ministerstva vnitra (dozorového orgánu) je jediným platným datem rezignace...

České štěrkopísky a obce Čavyně, Věrovany, Keblice

12.01.2018 12:24
Obce v Čechách a na Moravě obchází strašidlo Další případy, jak podniká a spolupracuje s obcemi...

Rezignace starosty Kappela k 31.12.2017 se nekonala!

03.01.2018 17:50
Podle všeho nám pan Kappel rezignoval už na začátku roku 2017 (dle dokumentu, jehož kopii mi dnes...

Krajský soud v Praze zamítl návrh místostarosty Krejčího!!!

27.11.2017 20:21
Dne 27.11.2017 vydal Krajský soud v Praze Usnesení, ve kterém zamítá návrh místostarosty...

Region JIH - článek z 25.11.2017

27.11.2017 11:23
https://nasregion.cz/jih/zaplat-panbuh-ze-se-vas-zbavim-rekl-rezignujici-starosta-dobrejovic-zastupit

Region JIH - článek ze dne 21.11.2017

23.11.2017 16:10
nasregion.cz/jih/starosta-dobrejovic-napadnul-referendum-ve-kterem-se-obcane-vyjadrili-proti-stavbe-

TV Prima - Zpravodajství 11.11.2017

16.11.2017 12:19
Reportáž...

Místostarosta J. Krejčí napadl referendum

10.11.2017 09:26
Jan Krejčí (stávající místostarosta) napadl u Krajského soudu v Praze místní referendum. Starosta...

České štěrkopísky a kauzy p. Jampílka

08.11.2017 13:51
Video opravdu stojí za shlédnutí až do konce! www.youtube.com/watch?v=Kg1-_MIiEmY Podobnost...