Rezignace starosty Kappela k 2.1.2018 je neplatná

12.02.2018 17:20

 

Dle stanoviska Ministerstva vnitra (dozorového orgánu) je jediným platným datem rezignace dnes již bývalého starosty J. Kappela datum 31.12.2017.

Protože si byl J. Kappel plně vědom změny legislativy k 1.1.2018, byl si i vědom, jaké důsledky změna termínu rezignace na 2.1.2018 pro něho bude mít. Asi vás nepřekvapí, že pouhým posunutím rezignace o dva dny by se bývalý starosta obohatil na úkor obecní pokladny o více jak 68 000,- Kč. Tato částka vychází ze zvýšení mzdy od 1.1.2018 a zvýšení počtu měsíců pro výpočet odchodného (v tomto případě o jeden měsíc). I tak bude muset obec zaplatit bývalému starostovi odměnu ve výši 3 měsíců v celkové výši více než 135 000,- Kč.

Zde je přehled výpočtu dle platnosti data rezignace:

Základní informace k datu rezignace 31.12.2017:

Počet obyvatel k 1.1.2017 dle Českého statistického úřadu: 1 113

Mzda starosty obce k 31.12.2017: 45 293,- (30 406 + 14 455 + 2x216) - bez odvodu pojištění

Odměna: 135 879,- (3 x 45 293)

Poznámka:

platná právní úprava ke dni 31.12.2017 ustanovení §75 odst.4 zákona č. 128/2000 Sb.:

- Uvolněnému členu zastupitelstva obce a neuvolněnému členu zastupitelstva

obce, kteří vykonávali funkci starosty nebo místostarosty, za niž náleží měsíční

odměna, a byli z této funkce odvoláni nebo se jí vzdali, bude tato odměna

poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z

funkce.

 

Základní informace k datu rezignace 2.1.2018:

Počet obyvatel k 1.1.2018 odhad: 1 001 - 3 000

Mzda starosty obce k 1.1.2018: 51 135,- (pevně stanovená částka naří. vlády 318/2017+ 5 842,-

Odchodné: 204 540,- (1 + 3 x 51 135)

Poznámka:

platná právní úprava ke dni 1.1.2018 ustanovení §77 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb.:

- Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému členovi zastupitelstva obce, kteří byli v průběhu funkčního období odvoláni nebo se vzdali funkce, poskytne obec odchodné, pokud jim ke dni odvolání nebo vzdání se funkce náležela odměna.

ve spojení s ustanovením §78 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb.:

- Odchodné se stanoví ve výši odměny, která členovi zastupitelstva obce náležela za měsíc ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce nebo ke dni odvolání nebo vzdání se funkce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce. Do rozhodné doby podle věty první se započte i doba, po kterou člen zastupitelstva obce podle § 77 odst. 3 nebo 4 do opětovného zvolení do funkce nevykonával funkci uvolněného člena zastupitelstva obce nebo funkci neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty.

Zpět