Strach z auditu rekonstrukce Spolkového domu a hřiště?

12.02.2018 17:55

Ano, přesně taková je otázka s ohledem na skutečnost, že ani na druhý pokus neschválilo zastupitelstvo obce můj návrh na jeho provedení. Přestože finanční prostředky na tuto akci nebyly prokazatelně čerpány v souladu s platnou legislativou a Ministerstvo vnitra označila smlouvy s dodavateli na rekonstrukci Spolkového domu za neplatné nechce většina zastupitelů provést tuto interní kontrolu (proti: Kappel, zdržel se: Krejčí, Čmolík, Brotánek). 

Cílem je, aby obec Dobřejovice měla vlastního auditora, který bude provádět nejen závěrečný (povinnost ze zákona), ale i průběžný audit hospodaření obce. Přínosem pro obec by bylo i to, že tento auditor nejen kontroluje, ale především vede zaměstnance obecního úřadu včetně konzultací.

Zde je předložený (neschválený) návrh usnesení:

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo obce pověřuje Finanční výbor k výběru auditora s prokázanými zkušenostmi v oblasti auditů obcí, který provede audit v následujících oblastech:

a) dodržování zákonných postupů při sestavování, zveřejňování a čerpání rozpočtu obce Dobřejovice (dle platné legislativy)

b) kontrolu postupu při rekonstrukci Spolkového domu a Multifunkčního hřiště, výběr dodavatele, kontrolu dodavatelských smluv, jejich zadání a plnění.

c) kontrolu čerpání všech finančních prostředků souvisejících s rekonstrukcí Spolkového domu a výstavbou Multifunkčního hřiště včetně kontroly zaúčtování s cílem předložit zastupitelstvu obce celkovou částku za tento projekt.

2. Zastupitelstvo obce ukládá Finančnímu výboru přípravu kompletního zadání pro vybraného auditora a předložení tohoto zadání a vybraného auditora ke schválení nejpozději na březnovém jednání zastupitelstva obce. 

Zpět